– Vergi ve ilgili diğer mevzuatlara, Tek Düzen Muhasebe Standartlarına, Türkiye Muhasebe Standartlarına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, Uluslararası Muhasebe Standartlarına, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililerine raporların sunulması.

– Bilanço, gelir-gider tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

– Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS, TFRS, UMS ve UFRS’na uygunluğunun kontrolü.

– Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

– Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

– İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

– İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması

– İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili

– İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

– Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dosya açmak ve diğer işlemleri yerine getirmek.

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

– KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi

– Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.

– Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

– Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

– Avrupa birliği ve diğer tüm yurtdışı firmalarının Türkiye’de yapacakları yatırımlarında danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri sunmak.

– Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

– SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak.

-Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

– Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

– Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

Son Mevzuatlar

Son Yazılar

Döviz